Leading Members

Institute Leaders
Honorary Dean Tang Jia Xuan
Dean Yan Xuetong
Deputy Dean                       Liu Jiangyong, Zhao Kejin
Council
President Xie Weihe, Wang Xuelian
Member Li Qiang
Secretary-General Jiao Chen
Organization Principal
Center for US-China Relations Sun Zhe                                                               
Center for Economic Diplomacy He Maochun        
Center for China-EU Relations Shi Zhiqin
 Center for Diplomacy Philosophy  Bei Danning
Center for Rusia-China Relations Wu Dahui
Center for Public Diplomacy Zhao Kejin
 Carnegie Center for Global Policy  Paul Haenle
 Arms Control Program  Li Bin
 International Reltaions Data Base Program  Qi Haixia
 Public Opinion & Foreign Policy Program  Zhang Chuanjie
 CJIP Editorial  Chen Qi
 QJIP Editorial  Sun Xuefeng